Reagenzglser mit Pipette

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Niniejsze warunki obowiązują w zakresie, w jakim strony inaczej nie określiły swoich praw i obowiązków w umowie (ofercie).

 

 

Pkt. 1 Oferta i zawarcie transakcji

Ad. 1)    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują w zakresie umów sprzedaży produktów, dostaw oraz wszelkich innych umów zawieranych pomiędzy solvadis polska sp. z o.o. występującej w charakterze sprzedawcy a jej Klientami.

Ad. 2)    Katalogi, rysunki, materiały reklamowe przedstawiane przez solvadis polska sp. z o.o. nie są wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

Ad. 3)    solvadis polska sp. z o.o. nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.

Ad. 4)    W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez solvadis polska sp. z o.o. lub dostarczenia zamówionego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Ad. 5)    Klient składając po raz pierwszy zamówienie w solvadis polska sp. z o.o. zobowiązuje się wraz z zamówieniem dostarczyć poświadczone przez siebie aktualne kopie następujących dokumentów:

– wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

– decyzji w sprawie nadania NIP,

– zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Ad. 6)    solvadis polska sp. z o.o. może wstrzymać się z realizacją zamówienia/umowy w sytuacji, gdy Klient nie dostarczy wszystkich wymaganych w pkt. 56 powyżej dokumentów.

Ad. 7)    Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (mailem lub faxem).

Ad. 8)    Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo ustalany przez solvadis polska sp. z o.o. Warunki oraz termin realizacji winny być każdorazowo potwierdzone przez solvadis polska sp. z o.o., aby były obowiązujące.

Ad. 9)    Klient zobowiązany jest do:

– bieżącego aktualizowania wpisu (odpisu) z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

– bieżącego aktualizowania numeru REGON oraz decyzji z nadaniu numeru NIP,

– poinformowania na piśmie o każdym zdarzeniu (fakcie) mającym wpływ na sytuację finansową Klienta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności Klienta, zagrożeniem upadłością lub likwidacją oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym, dotyczącym Klienta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

Pkt. 2. Warunki płatności

Ad. 1)    Wszystkie podane przez solvadis polska sp. z o.o. ceny są cenami netto i obowiązują loco magazyn solvadis polska sp. z o.o.

Ad. 2)    Podane ceny nie obejmują opakowania, załadowania, ubezpieczenia, kosztów transportu, cła i ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych.

Ad. 3)    Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów umowy lub cenników wynika odrębna waluta. Zobowiązanie Klienta do realizacji płatności w walucie umownej nie zostanie spełnione przez fakt że solvadis polska otrzyma płatności w innej walucie aniżeli waluta umowna.

Ad. 4)    W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów solvadis polska sp. z o.o. wynikających z podniesienia cen dostawców solvadis polska sp. z o.o., podwyższeniem frachtów, podwyższeniem danin publicznych lub opłat, lub wahań kursu walut, solvadis polska sp. z o.o. jest uprawiony do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy, o ile Klient nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.

Ad. 5)    Co do zasady płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez solvadis polska sp. z o.o. w dniu wydania towaru Klientowi i płatne na warunkach określonych poniżej, o ile Strony w umowie nie określą innych warunków płatności.

Ad. 6)    Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek solvadis polska sp. z o.o. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi kontrahent. Koszty banku Klienta związane z obsługą płatności ponosi Klient, koszty banku beneficjenta wpłaty ponosi solvadis polska  sp. z o.o..

Ad. 7)    solvadis polska sp. z o.o. może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia.

Ad. 8)    Jeżeli w sposób wyraźny nie uzgodniono inaczej, do celów związanych z wystawieniem faktur czy rozliczeń podstawę będą stanowiły wyniki pomiarów, ciężary, dane ilościowe oraz jakościowe podane w dokumentacji udostępnionej przez solvadis polska sp. z o.o. lub jego dostawców.

Ad. 9)    Klient nie jest uprawniony do zatrzymywania lub kompensowania płatności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych, w tym z tytułu roszczeń gwarancyjnych, chyba że takie roszczenia wzajemne zostały uznane przez solvadis polska sp. z o.o. pisemnie lub zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Ad. 10) Jeżeli Klient realizuje płatności w sposób niezgodny z postanowieniami umowy lub jeżeli w stosunku do Klienta został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub jeżeli solvadis polska sp. z o.o. poweźmie wiedzę o okolicznościach mogących budzić poważne wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Klienta lub odnośnie zdolności do wywiązywania się z postanowień umowy przez klienta, wtedy solvadis polska sp. z o.o. – bez względu na inne przysługujące solvadis polska sp. z o.o. prawa i roszczenia – będzie mogła w całości lub części odstąpić od wszelkich umów zawartych z Klientem; zamiast tego solvadis polska sp. z o.o. będzie mogła zawiesić realizację tego rodzaju umów, uzależnić gotowość solvadis polska sp. z o.o. do realizacji świadczeń od płatności zaliczek lub od ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń przez klienta lub też zażądać natychmiastowej spłaty swoich wszystkich należności z tytułu obowiązujących stosunków handlowych.

Ad. 11) Kupujący znajduje się w opóźnieniu płatności jeżeli nie zapłaci pełnej ceny w terminie wskazanym w fakturze jako termin płatności. W przypadku opóźnienia w płatności Klient będzie zobowiązany zapłacić odsetki ustawowe od dochodzonej kwoty brutto.

Ad. 12) W razie braku odmiennych postanowień miejscem płatności jest siedziba solvadis polska sp. z o.o.

 

Pkt. 3. Warunki realizacji dostaw

Ad. 1)    O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, kontrahent zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru ze wskazanego magazynu solvadis polska sp. z o.o. w ustalonym dniu własnym transportem lub poprzez zamówioną firmę kurierską. W przypadku niewskazania przez kontrahenta firmy kurierskiej, solvadis polska sp. z o.o. może wysłać towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje refakturując koszt dostawy.

Ad. 2)    Wszelkie przesyłki są przewożone na ryzyko kupującego.

Ad. 3)    Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce uzgodnionego miejsca dostawy/odbioru.

Ad. 4)    Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie poza przypadkami określonymi poniżej.

Ad. 5)    W przypadku nieodebrania towaru przez kontrahenta w terminie umówionym, solvadis polska sp. z o.o. – o ile będzie to możliwe – dokona odpłatnego przechowania towaru na koszt i niebezpieczeństwo klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na kontrahenta z chwilą kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać towar) lub solvadis polska sp. z o.o. uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania kontrahentowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie solvadis polska sp. z o.o. uprawniony jest do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości 5% wartości brutto zamówionego przez Klienta towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru, a Klient zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie solvadis polska sp. z o.o. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie pozbawia solvadis polska sp. z o.o. prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Ad. 6)    Odpowiedzialność odszkodowawcza solvadis polska sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy. solvadis polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

Ad. 7)    W przypadku dostaw DAP/DDP (Delivared at Place/Delivered Duty Paid)ry” zakłada się dostawę do miejsca rozładunku. Za niezwłoczny i prawidłowy rozładunek odpowiada wyłącznie Klient.

Ad. 8)    Jeżeli dostawa będzie realizowana przy pomocy cysterny kolejowej, solvadis polska sp. z o.o. zastrzega sobie wybór wielkości cysterny. Klient jest zobowiązany do całkowitego opróżnienia cysterny niezwłocznie po jej przybyciu, a w przypadku braku innych uzgodnień do jej odesłania na miejsce wysyłki według ustaleń. Cysterny wykorzystywane przez solvadis polska sp. z o.o. udostępniane są na okres 72 godzin bez pobierania za nie czynszu, chyba że postanowiono inaczej. Jeżeli w przeciągu wyżej wskazanego terminu cysterny nie zostaną zwrócone w stanie opróżnionym naliczony zostanie dzienny czynsz za cysternę w wysokości 30 euro za każdą rozpoczętą dobę. Klient nie może wykorzystywać cystern używanych przez solvadis polska sp. z o.o. na własne potrzeby ani na potrzeby osób trzecich.

Ad. 9)    Klient zobowiązuje się w odpowiednim terminie przed rozpoczęciem realizacji dostawy przez solvadis polska sp. z o.o. uzyskać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i licencje prawem wymagane, lub użyteczne w celu realizacji eksportu lub innej formy realizacji świadczenia przez Klienta na warunkach określonych w niniejszej umowie, podtrzymywać ważność uzyskanych licencji zezwoleń i pozwoleń, a także udokumentować je na żądanie solvadis polska sp. z o.o.

 

Pkt. 4. Siła wyższa

Ad. 1)    W przypadku zaistnienia zdarzeń powstałych bez winy którejkolwiek ze stron lub na skutek siły wyższej, które uniemożliwią solvadis polska sp. z o.o. lub jego dostawcom realizację dostawy lub transportu, wtedy solvadis polska jest zwolniony z realizacji dostaw bez jakichkolwiek zobowiązań.

Ad. 2)    Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć również takie okoliczności, które mogą spowodować niewspółmierne koszty, jak również działania urzędowe, wstrzymanie produkcji, brak surowców, kłopoty z zapewnieniem transportu i uszkodzenia maszyn.

Ad. 3)    Przypadki okoliczności siły wyższej dotyczące dostawców solvadis polska sp. z o.o. będą traktowane jako okoliczności siły wyższej solvadis polska sp. z o.o.

Ad. 4)    Po ustąpieniu okoliczności siły wyższej solvadis polska sp. z o.o. dostarczy Klientowi przedmiotowe i niedostarczone ilości na warunkach umownych, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

Pkt. 5. Zastrzeżenie własności.

Ad. 1)    Dostarczony przez solvadis polska sp. z o.o. towar pozostaje własnością solvadis polska sp. z o.o. do momentu zaspokojenia wszelkich roszczeń związanych z jego sprzedażą.

Ad. 2)    Do momentu pełnej zapłaty ceny kupna Klient jest zobowiązany do przechowania towaru, do jego składowania w sposób oddzielny jak też do wyraźnego oznaczenia tego towaru jako własności solvadis polska sp. z o.o.

Ad. 3)    W przypadku połączenia, zmieszania czy przetworzenia towaru podlegającego zastrzeżeniu własności przez Klienta lub w przypadku połączenia i przetworzenia z innymi towarami, solvadis polska sp. z o.o. będzie przysługiwało prawo współwłasności w powstałym w ten sposób towarze w stosunku wartości rachunkowej towaru podlegającego zastrzeżeniu własności do innych towarów.

Ad. 4)    Uprawnienie Klienta do dysponowania towarem podlegającym zastrzeżeniu własności, jak również przetwarzanie, przekształcanie, łączenie i mieszanie oraz uprawnienie do realizowania przeniesionych wierzytelności wygasa automatycznie w przypadku nieprzestrzegania warunków płatności, nieuprawnionego dysponowania towarem podlegającym zastrzeżeniu prawa własności oraz gdy w stosunku do Klienta zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Ad. 5)    W przypadku nieprzestrzegania warunków płatności, nieuprawnionego dysponowania towarem podlegającym zastrzeżeniu prawa własności oraz gdy w stosunku do Klienta zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego solvadis polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przejęcia towaru podlegającego zastrzeżeniu własności, do wejścia w tym celu na teren zakładu Klienta, do zażądania udostępnienia solvadis polska sp. z o.o. stosownych informacji o towarze podlegającym zastrzeżeniu prawa własności, jak również przejęcia ewentualnych należności z tytułu odsprzedanego towaru, wglądu w księgi rachunkowe Klienta zakładając, że będzie to pomocne w celu zabezpieczenia praw solvadis polska sp. z o.o.

Ad. 6)    Jeżeli stosowane prawo nie dopuszcza ustanowienia zastrzeżenia własności lub nie dopuszcza go w sposób przedstawiony powyżej, wtedy Klient zobowiązuje się na wezwanie solvadis polska sp. z o.o. zapewnić ustanowienie innych odpowiednich zabezpieczeń, np. udzielić rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności.

Ad. 7)    Jeżeli wartość ustanowionych na rzecz solvadis polska sp. z o.o. zabezpieczeń przewyższa łączną wartość należności o 20%, wtedy na żądanie Klienta solvadis polska sp. z o.o. będzie zobowiązany do zwolnienia nadwyżki zabezpieczeń.

Ad. 8)    Klient niniejszym upoważnia solvadis polska sp. z o.o. nieodwołalnie do podjęcia wszelkich działań, które zostaną uznane przez solvadis polska sp. z o.o. za konieczne, by na towarach oznaczyć zastrzeżenie własności na rzecz solvadis polska sp. z o.o. oraz inne rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności.

 

Pkt. 6. Obowiązek kontroli i składania reklamacji

Ad. 1)    Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.

Ad. 2)    Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.

Ad. 3)    solvadis polska sp. z o.o. nie odpowiada za wady rzeczowe, które tylko w nieznacznym stopniu obniżają wartość lub przydatność towaru.

Ad. 4)    Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru przy odbiorze pod względem ilościowym, a pod względem jakościowym w ciągu pięciu dni roboczych od dnia odbioru i w tych terminach zgłosić reklamację dołączając odpowiednie dokumenty uzasadniające złożoną reklamację.

Ad. 5)    Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej (faxem lub pocztą elektroniczną) z podaniem towaru, którego dotyczy, ilości, przyczyny reklamacji oraz proponowanego sposobu załatwienia. Partię reklamowanego towaru klient powinien odesłać wyłącznie po ustaleniu z solvadis polska sp. z o.o. uzgodnionym sposobem wysyłki i w ustalonym terminie. Wysyłka reklamowanej partii towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki uprawnia solvadis polska sp. z o.o. do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki zwrotnej.

Ad. 6)    Po upływie terminów określonych w pkt. 4 niniejszego paragrafu, wygasają uprawnienia klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

Ad. 7)    Po upływie 12 miesięcy od daty dostawy zostaje wyłączona odpowiedzialność za wady ukryte.

Ad. 8)    Zgłaszający reklamację jest zobowiązany do dostarczenia na żądanie solvadis polska sp. z o.o. próbek reklamowanego towaru pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

Ad. 9)    Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu płatności.

Ad. 10) solvadis polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu, ewentualnie, którym odsprzedali towary/usługi nabyte w solvadis polska sp. z o.o.

Ad. 11) Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

Ad. 12) solvadis polska sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do Klienta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.

Ad. 13) W przypadku uznania reklamacji solvadis polska sp. z o.o. według własnego wyboru usunie wady lub dostarczy towar zastępczy pozbawiony wad w umówionym terminie..

Ad. 14) W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 13, Klient może wyznaczyć solvadis polska sp. z o.o. na piśmie dodatkowy odpowiedni termin na wywiązanie się z obowiązku. Po bezskutecznym upływie terminu lub po zakończonej niepowodzeniem realizacji świadczenia dodatkowego Klient może zażądać stosownej obniżki ceny lub odstąpić od umowy. Inne roszczenia Klienta są wykluczone.

Ad. 15) Roszczenia z tytułu wad rzeczowych przedawniają się z upływem 12 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których przepisy prawa przewidują obowiązek zastosowania dłuższych okresów przedawnienia.

Ad. 16) solvadis polska sp. z o.o. nie udziela gwarancji i zapewnień dotyczących możliwości wprowadzenia towarów na rynek lub ich przydatności do określonych celów.

Ad. 17) W przypadku ustania realizacji prawidłowych lub terminowych dostaw własnych solvadis polska sp. z o.o. uprawniony jest do zawieszenia lub uchylenia umowy lub określonego zobowiązania do realizacji dostaw.

Ad. 18) solvadis polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu działań niedozwolonych lub z tytułu szkód, które nie powstały w przedmiocie dostawy, chyba że klient dowiedzie, że solvadis polska sp. z o.o., jego organy lub podwykonawcy, którym powierzono specjalne zadania kierownicze, działali w sposób umyślny lub dopuścili się rażącego zaniedbania.

Ad. 19) solvadis polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności – niezależnie od przyczyny – za szkody powstałe w sposób pośredni lub utratę zysków.

Ad. 20) solvadis polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyładunku środków transportowych oraz za szkody spowodowane przez pojazdy obce przewożące towar. Klient może żądać dokonania cesji roszczeń przysługujących solvadis polska sp. z o.o. z tytułu szkody wobec osób trzecich.

 

Pkt. 7. Poufność

Ad. 1)    Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego.

Ad. 2)    Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.

 

 

Pkt. 8. Postanowienia końcowe

Ad. 1)    Miejscem spełnienia świadczenia dla dostaw solvadis polska sp. z o.o. jest w przypadku dostaw loco zakład – zakład realizujący dostawę (np. zakład producenta), a w przypadku dostaw realizowanych loco magazyn – magazyn.

Ad. 2)    Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zawarte muszą być przez umocowanych przedstawicieli stron.

Ad. 3)    Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu umowy, w tym kwestie związane z interpretacją postanowień umowy oraz ważnością jej postanowień.

Ad. 4)    Ogólne Warunki, stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Ad. 5)    Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu niniejszej umowy jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd ze względu na siedzibę solvadis polska sp. z o.o.

Ad. 6)    Wyklucza się możliwość stosowania przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) chyba, że postanowiono inaczej.

Ad. 7)    Niemożliwość realizacji jednego lub kliku niniejszych warunków lub postanowień umowy nie narusza ważności pozostałych warunków lub postanowień. Strony zastąpią warunek nieważny lub niemożliwy do zrealizowania przez taki warunek, który będzie jak najbardziej zgodny z pierwotnym zamierzeniem.

Ad. 8)    Żadna ze stron nie może dokonać cesji praw oraz/lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków częściowo lub w całości na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody strony przeciwnej.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY SPÓŁKI  solvadis polska sp. z o.o.

 

Strona internetowa solvadis polska sp. z o.o. dostępna pod adresem www.solvadis.pl (Strona), została opracowana w celu dostarczenia użytkownikom sieci internetowej (Użytkownicy) informacji dotyczących firmy solvadis polska sp. z o.o., opisu działalności, produktów, danych kontaktowych itp. Strona www.solvadis.pl stanowi wyłączną własność spółki solvadis polska sp. z o.o.

Warunki korzystania ze Strony określone są w niniejszym Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Korzystanie ze Strony oznacza jego akceptację.

Solvadis polska sp. z o.o. może w każdym czasie wprowadzić zmiany do Regulaminu bez informowania Użytkowników o zmianie, a także zaprzestać udostępniania Strony w jakimkolwiek czasie bez uprzedniego powiadomienia.

1. PRAWA WŁASNOŚCI

Cała zawartość Strony, a w szczególności znaki towarowe, teksty, grafika i sposób prezentacji treści Serwisu, stanowi własność intelektualną, chronioną prawem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

Użytkownicy Strony mogą korzystać z zasobów strony wyłącznie w granicach określonych w niniejszym Regulaminie i tylko na użytek własny. Powielanie i publiczne rozpowszechnianie Strony w całości lub w części, a także powielanie i rozpowszechnianie dostępnych na Stronie dokumentów, obrazów, aplikacji i innych zasobów stanowi naruszenie prawa.

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy własne, znaki towarowe, logotypy, znaki firmowe, a także materiały graficzne, fotografie, dokumenty techniczne, bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Strony, włączając w to układ i organizację Strony oraz kod zastosowanego oprogramowania i inne dostępne na Stronie dokumenty stanowią chronioną prawem własność solvadis polska sp. z o. o. lub innych podmiotów prawa i publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Powielanie, modyfikowanie, użytkowanie czy też rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie ww. zawartości Strony stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części Strony lub dostępnych na Stronie zasobów w celach innych niż na użytek własny wymaga uprzedniej pisemnej zgody solvadis polska Sp. z o. o.

 2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostępne na Stronie treści zostały zebrane lub opracowane oraz opublikowane przez solvadis polska sp. z o.o. w dobrej wierze z przekonaniem o ich rzetelności i wiarygodności. solvadis polska sp. z o.o. nie udziela jednak żadnych gwarancji wyrażonych wprost lub dorozumianych oraz rękojmi handlowych lub przydatności do określonego celu informacji zawartych na Stronie, w tym dotyczących ich aktualności, rzetelności bądź kompletności. solvadis polska sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje zawarte na stronie osoby trzeciej, do której może prowadzić odnośnik znajdujący się na Stronie internetowej solvadis polska sp. z o.o.

Korzystanie ze Strony odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Solvadis polska sp. z o.o. nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, utracone zyski poniesione przez Użytkownika lub przez osoby trzecie, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony oraz z wykorzystania lub niemożliwości wykorzystania informacji zawartych na Stronie, nawet jeżeli solvadis polska sp. z o.o. została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Solvadis polska sp. z o.o. ma prawo dokonywania zmian zawartych na Stronie treści w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Strona internetowa solvadis polska sp. z o.o. stosuje tzw.  pliki cookie (ciasteczka), czyli niewielkie, nieinwazyjne pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, współpracujące z przeglądarką internetową, umieszczane w pamięci urządzeń końcowych Użytkownika. Dane te służą optymalizacji treści zamieszczanych na Stronie oraz zbierane są w celach statystycznych dotyczących ruchu odwiedzających na Stronie.

Użytkownik akceptując Regulamin korzystania ze Strony oraz otwierając i korzystając ze Strony zgadza się na użycie ww. plików cookie. W przypadku braku zgody Użytkownika na takie działanie powinien on opuścić Stronę internetową lub wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie obsługi plików cookie może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności Strony. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych przez solvadis polska sp. z o.o. lub dostawców narzędzi do monitorowania aktywności i ruchu na Stronie.

Korzystanie ze znajdujących się na Stronie adresów poczty elektronicznej, formularzy, ankiet itp. i przekazywanie tą drogą informacji solvadis polska sp. z o. o. oznacza zgodę na korzystanie przez solvadis polska sp. z o. o. z podanych adresów poczty elektronicznej w celach korespondencyjnych.

Osoby przesyłające solvadis polska sp. z o. o. za pośrednictwem Strony informacje typu komentarze, uwagi i sugestie przyjmują do wiadomości, że ww. informacje traktowane będą przez solvadis polska sp. z o. o. jako jawne i zgadzają się na korzystanie przez solvadis polska sp. z o. o. z treści tych komentarzy, uwag i sugestii w sposób nieograniczony.